uverejnené v ACADEMIA, ROČNÍK XV, 2/2004, Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy
ISSN 1335-5864

 

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEDOU, VLÁDOU A ETIKOU - ZMENY VO VEKU INFOSFÉRY

Igor Bazovský, Katarína Teplanová

Projekt SCHOLA LUDUS , Oddelenie neformálneho vzdelávania

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Je na každej krajine, ako riadi rast svojho vedecko-technologického potenciálu a aké podmienky vytvorí na stále efektívnejšie využívanie poznatkov. Ale existencia poznatkov sama o sebe nestačí. Pre skutočne znalostnú spoločnosť sú potrebné informácie, ktoré sú prístupné a použiteľné v rámci kultúrnych možností spoločnosti.

  • Informácie by mali byť organizované a sprístupňované tak, aby jednotlivec ľahko našiel nielen to, čo hľadá, ale na úrovni svojho vzdelania aj to, čo potrebuje a sám o tom nevie (napríklad podľa diagnostikovaného zdravotného stavu);
  • Poznatkové bázy by sa mali neustále zlepšovať a viesť k inováciám základných údajov.

Bez splnenia týchto predpokladov nemôže spoločnosť založená na poznatkoch fungovať. Tento článok ponúka mechanizmus prevzatý z oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti systémov, ktorým možno tieto predpoklady vytvoriť. Príklad ukazuje, ako nové informácie umiestnené v informačných tokoch menia zaužívané schémy konania, ako umožňujú efektívne zlepšovať pôvodne nedostatočné informácie a ako sa pod ich vplyvom mení etika ľudí v osobnom i profesionálnom živote a tým aj požiadavky na tých, ktorí svojimi rozhodnutiami vytyčujú budúcnosť.

Sily infosféry a ich význam

Hlavný význam vedeckých a technologických informácií je ich potenciál generovať inovácie. V záujme využitia tohto neustále rastúceho potenciálu je užitočné uvažovať o svete vnorenom do infosféry. V záujme zrozumiteľnosti považujeme za potrebné definovať význam pojmov infosféra, veda, vláda a etika tak, ako ich používame v tomto článku.

Infosféru chápeme ako prostredie ovládané tokmi informácií, ktoré sa neustále skvalitňujú, rozširujú, upravujú a zhodnocujú. Pri kontextovom skvalitňovaní informácií možno očakávať, že informačné toky spôsobia prevrat vo vzťahoch vedy, vlády a etiky a stanú sa kľúčom na dosiahnutie svetových štandardov úrovne kvality života. Účinnosť závisí na všeobecných očakávaniach a spolupráci pri spracovávaní a využívaní tokov informácií. Veda, vláda a etika tu predstavujú tri hlavné spoločenské sily s vlastnými formami organizácie, kultúrnymi konvenciami a databázami. Efektívna výmena informácií medzi týmito silami má ohromný potenciál pre pokrok v sociálnej sfére.

Vedu chápeme aj ako zástupkyňu matematiky a technológií, ktoré menia porozumenie dlhodobo zaužívaných zvykov, schém správania, životného štýlu, tradícií. (Tradície sú tu zahrnuté, pretože ovplyvňujú hodnotový systém, správanie jednotlivcov, životný štýl).

Vláda - kým veda poskytuje poznatky o dynamike, s ktorou sa môže spoločnosť rozvíjať, vláda riadi a zabezpečuje kvalitu života obyvateľstva a to na úrovni miestnej, národnej, aj medzinárodnej. Vládou je tu teda každý orgán, ktorý “vládne”,  vytvára podmienky, z ktorých sa môže rozvoj začať a prostredie - zákony, environmentálne predpisy, nariadenia, zásady, vzdelávacie a výskumné granty ai., v medziach ktorých by mal očakávaný rast prebiehať.

Etika - používame skôr vo význame profesionálnej etiky ako vo význame tradičnej etiky postavenej na charaktere, povinnosti a cnosti. Vyjadruje úsilie veci neustále zlepšovať. Pritom sa využívajú najlepšie súčasné nástroje z oblastí rizikového manažmentu a kvality komplexných systémov. Tieto sú tvorivo pretransformované do etických nástrojov, ktoré určujú obmedzenia a limity rastu, umožňujú rozvíjať inovačný potenciál informácií a zároveň vyžadujú primerané zviditeľňovanie možných rizík ešte predtým, než sa činnosť spojená s rizikami zrealizuje.

Takéto vymedzenie pojmu etika je očividne neštandardné. Je to nový pojem používaný na posilnenie infosféry. Vymedzenie je značne široké, pretože sa dá očakávať, že čoskoro príde čas, keď sa od každého občana bude očakávať, že bude mať praktickú etickú prípravu a nové etické nástroje sa budú používať vo formálnom aj neformálnom celoživotnom vzdelávaní i v každodennej praxi.

Šesť nástrojov pre novú etiku

Z etických nástrojov prevzatých z oblasti systémovej bezpečnosti a spoľahlivosti považujeme pre etiku infosféry za zvlášť významné najmä ďalej uvedené nástroje, pre označenie ktorých sa používajú akronymi. V abstraktnejšom zmysle môžu byť tieto nástroje použité pri tvorbe “užívateľsky priateľských” spoločenských systémov.

1. FRACAS

Failure Reporting (správy o chybách včítane popisu ich vývoja), Analysis (analýza príčin), Corrective Action, (konanie, ktorým sa systém opraví, vylepší alebo sa zmení riešenie), System (systém pozostávajúci z cyklov [FR]- [A]- [CA]).

Systém sa spravidla uplatňuje po objavení sa problému v praxi. Všeobecnejšie, “chybou” je tu všetko, čo je neočakávané alebo nežiadúce, neuspokojivé, nespravodlivé, neúspešné. V tomto zmysle je FRACAS centrálnym nástrojom na pochopenie a riešenie, cez ktorý sa uplatňujú aj ostatné zo spomínaných nástrojov.

2. FMECA

Failure Mode (chybový režim a zoznamy chýb), Effects (efekty, dôsledky chýb), Criticality (kritické zhodnotenie situácie), Analysis (analýza chýb, efektov a ich kritiky).

Tento nástroj sa zvyčajne používa vo fáze plánovania a prípravy nového systému na predvídanie možných závažných chýb a kritických režimov (módov) tak, aby bolo možné vykonať korekcie systému ešte pred tým, než sa systém uvedie do používania.

3. SOPs

Standard Operating Procedures (štandartné operačné procedúry).

Tento nástroj zvyčajne pozostáva z rôznych manuálov a slúži pre neodborníkov, aby mohli konať a správať sa voči systému akoby boli odborníkmi.

4. RCA

Root Cause Analysis (analýza koreňových príčin). Hľadajú sa prvotné príčiny problémov.

5. CI

Continuous Improvement (nepretržité zlepšovanie). CI je viac princípom ako nástrojom. Znamená, že v praxi nestačí opravovať systém, ale v súlade s nástrojmi ako sú FRACAS a FMECA treba hľadať spôsoby zlepšenia s novými myšlienkami.

6. Štatistika a jej analýza

Za šiesty nástroj považujeme štatistiku a jej analýzu. Poskytujú nové druhy vstupov, fungujú ako ďalší z ”ľudských” zmyslov na získavanie poznatkov o svete.

stroje, ktoré sme uviedli, nie sú závislé na použitej technológii systému. Možno ich aplikovať na ľubovoľný druh systému. Inými slovami, uvedené nástroje sa nezapájajú do projektovania technológie systému, ale do projektovania alebo formovania tzv. kvality systému, do jeho vlastností ako sú spoľahlivosť, bezpečnosť, krása a mnohé ďalšie. Sú to “jemnejšie” vlastnosti nielen materiálnych objektov, ale aj procesov a životných štýlov.

Ak sa budú tieto nástroje používať tvorivým a etickým spôsobom, môžu naznačovať smery pre vedecké a technické aplikácie ako aj základný výskum tak, aby sa ľudia cítili istejšie, bezpečnejšie, zdravšie. A to je dnes dôležité.

Práca agentov v režime FRACASu

FRACAS je systém, ktorý v sebe zahŕňa širokú spoluprácu medzi vládou, vedeckou komunitou a spoločnosťou všeobecne. Vyžaduje tímovú spoluprácu jedincov s rôznymi úlohami a odbornosťou. Po spustení FRACASu nastane tok relevantných informácií k príslušným skupinám a môžu sa uskutočniť príslušné činnosti:

1. Chybové správy [FR] vytvárajú tí (od najvyššej exekutívy po najmenej platených robotníkov), ktorí zaznamenajú problém a majú s ním skúsenosť (vlastnú, resp. sprostredkovanú napríklad štatistikou). Každý používa nástroje, prístroje, metódy, postupy, procesy. Ak je niečo neuspokojivé (neočakávané, nedostatočné), môže to byť pravdepodobne vylepšené, ale len ak je zistený nedostatok ohlásený ľuďom, ktorí poruchové správy zhromažďujú a posúvajú na ďalšiu analýzu.

2. Analýzy [A] vykonávajú analytici, ktorí môžu, ale nemusia byť zamestnaní v spoločnosti (podniku). Vláda (vedenie) často presúva tvorbu analýz na príslušné agentúry alebo organizácie. Ak príslušní technológovia nerozumejú problému, treba zavolať konzultanta. (Analýza môže obsahovať mnoho rôznych krokov. Môže byť potrebný nový výskum, vývoj, inovácie, testovanie detailov a pod. ešte predtým, ako budú výsledky odporúčané ako riešenie problému pre prax. Pritom sa môže ukázať, že cenovo najvýhodnejším riešením je ponechať, aj so zárukou, pôvodný stav systému.)

3. Opravy, vylepšenia a zmeny systému [CA] môže vyžadovať celý rad odborníkov. Zvlášť, ak je potrebné vykonať zásah do konštrukcie existujúceho systému a meniť design.

Príklad využitia procesu FRACAS v spoločenskom kontexte

FRACAS je nástroj a teda nedáva žiadny návod na riešenie konkrétneho problému. Je to záležitosť kultúry. Tímy rôznych ľudí z rôznych sektorov spoločnosti a špecializácii sa môžu dať dokopy a pracovať spolu na riešení. Na riešenie je často potrebných veľa cyklov FRACASu, pričom pôvodný problém je postupne nahradený novým problémom, ten ďalším atď. Požitie FRACASu v praxi ilustruje nasledujúci problém, ktorý je našou interpretáciou problému na základe mnohých rôznych informácii najmä z Internetu a ktorý z pochopiteľných dôvodov nezachytáva všetky korekcie konkrétneho problému.

Epidémie obezity detí

Epidémia bola identifikovaná na základe analýzy štatistík. Problém sa dá riešiť rôzne. Kým napríklad v niektorých školách v chudobnejších častiach v Severnom Írsku problém riešia tým, že prváci a druháci dostávajú v škole zadarmo ovocie a v jednom školskom obvode v San Jose v Kalifornii musia žiaci týždenne prebehnúť jednu míľu,  pričom výsledky sú pochybné, vo Veľkej Británii nasadili systémové riešenie zahrňujúce telesnú aktivitu v školách, stravu v školách a vzdelávanie rodičov. V tomto článku používame na ilustráciu len časť týkajúcu sa stravy v školách. Vonkajší laický pozorovateľ môže vnímať situáciu aj spôsobom, ako ju znázorňuje schéma (Obrázok) s legendou:

Situácia 1:

Štatistické analýzy údajov z niekoľkoročného výskumu ukázali, že

  1. obézne deti majú v staršom veku problémy so srdcom a s cukrovkou
  2. počet obéznych detí narastá

Informácie sa dostali do vlády. Vláda sa sústredila na školy.

Cyklus 1

F1: Obézni žiaci

A11: Analýza doporučovala zmenu stravy.

A12: Podľa inej analýzy, konkrétny problém sa netýka len zdravotných problémov ako dôsledku obezity, ale ovplyvňuje aj hospodárske a ľudské zdroje štátu - práceneschopnosť, dodržiavanie pracovných harmonogramov, náklady na liečbu, utrpenie pacientov.

CA1: Na základe analýz A11 a A12 vláda rozhodla o opatreniach. Vydané boli predpisy o jedálnych lístkoch pre školy a prijatí boli aj konzultanti pre uzatváranie kontraktov na dodávateľov stravy.

Situácia 2

Voči prvej situácii je posun - zmenila sa ponuka stravy v školských jedálňach.

Cyklus 2

F2: Obezita u detí neklesá, ale naopak, situácia sa zhoršuje - výskyt obezity u detí rástol.

A2: Vláda prijala nezávislých inšpektorov na kontrolu stravy, ktorí zistili, že obedy neboli v súlade s podmienkami kontraktu. Kde vznikla chyba? Školy aj dodávatelia stravy spravili to najlepšie, čo vedeli. Školy neboli vinné, pretože pre nedostatok peňazí museli uzavrieť kontrakty s najlacnejšími dodávateľmi. Ani kontraktori sa necítili vinní, pretože v súlade s princípom voľného trhu dávali žiakom, čo im chutilo.

Je ale etické pristupovať k deťom ako k dospelým?

CA2: Dodávatelia spolu so školami začali organizovať populárno-vedecké prednášky o zdravej výžive a zdravá výživa je propagovaná aj na Internete, ale situácia sa nemenila.

Situácia 3

Voči druhej situácii je posun, žiaci majú viacej informácii a strava v školských jedálňach zodpovedá predpisom.

Cyklus 3:

FR3: Žiakom sa strava nepáči. Je vôbec možné situáciu zmeniť?

A3:1 Vláda prizvala na riešenie problému psychológov. Podľa ich stanoviska, študenti uvažujú o strave inak ako dospelí: Výživa a zdravie nie sú prioritami žiakov, dôležitejšie je, či je jedlo sexy, módne alebo vzrušujúce! Odporúčanie: Žiakov treba vzdelávať tak, aby si uvedomovali dosah stravy a životného štýlu na ich život. Negatívnu úlohu hrá iste reklama.

CA3: Zmena vzdelávacích cieľov. Vzdelávanie by malo poskytovať nielen fakty.. Žiaci by mali spoznávať aj to, že - majú možnosť výberu

  • - ich výber má dôsledky

- pri výbere môžu zohľadniť svoje záujmy

- ovocie a zelenina sú základom pre dobre vyváženú zdravú stravu.

A ak sa žiaci naučia tieto štyri veci, predstihnú v tejto oblasti aj staršiu generáciu.

V schéme sú symbolicky znázornené tri cykly FRACASu. Príklad ukázal ako vláda vo Veľkej Británii prevzala istú zodpovednosť za zdravie žiakov a ako bolo potrebné prejsť cez niekoľko finančne nákladných cyklov, kým sa dosiahlo uspokojivé pochopenie problému. Vo Veľkej Británii sa v súčasnosti dejú významné zmeny vo vzdelávaní. Problém je ale širší. Bude mať vláda vo Veľkej Británii odvahu zakázať nevhodné reklamy, napríklad na “fast food”? Ako sa bude problém vyvíjať ďalej? V New Yorku je od septembra 2003 zakázané predávať v automatoch nápoje a stravu, ktoré škodia zdraviu a spôsobujú obezitu. V Ontáriu v Kanade sa dnes už platí zvýšená daň nielen za cigarety a alkohol, ale aj za hamburgery a vyprážané hranolky. A ako sa týka tento a jemu podobné problémy iných krajín, vrátane  Slovenska?

Dôležitou skutočnosťou pre riešenia problému detskej obezity vo Veľkej Británii je, že vo Veľkej Británii pracujú na vysokej úrovni rôzne komisie a vládne a mimovládne organizácie, ktoré sa venujú zlepšovaniu kvality života a ich snahou je pracovať s kvalitnými objektívnymi informáciami, čo znamená, že tam existuje priaznivé prostredie pre informačné toky.

Poznámky k riešeniu problému obezity všeobecne

V príklade doteraz nebola reč o aplikáciách FRACASu týkajúcich sa problému obezity všeobecne (bez rozdielu veku) a so zreteľom na medicínsky výskum. Zohľadniť treba aj nasledovné:

  1. Ľudia sú odlišní a môžu potrebovať a vyžadovať odlišné liečebné kúry a riešenia svojich problémov.
  2. Rôznosť čiastkových riešení môže byť jediným prístupom, ktorý funguje.
  3. Časť FRACASu sa týka definície teoretického problému. Napríklad, obezita je definovaná ako index určený zo súčinu hmotnosti a objemu tela. Stanovená je hraničná hodnota, prekročenie ktorej sa používa ako indikátor obezity. Vedeckejšie a presnejšie by bolo určiť prípustnú hodnotu na základe rizikových faktorov. Z rizikového hľadiska sú tuky v oblasti žalúdka podstatnejšie ako v iných oblastiach organizmu a vedú k odlišným vedeckým prognózam. V závislosti na tom, či sa o oblasti žalúdka uvažuje samostatne alebo nie, vo svete trpí obezitou okolo 0,8 až 1,7 miliardy ľudí. Číselný rozdiel vo výskyte obezity, ktorý vyplýva z odlišného spôsobu určenia indexu obezity môže ale viesť k odlišným aktivitám a záujmom na úrovni vlád! Naviac, index obezity zahrňujúci rizikové faktory by dával viac informácií aj pre obéznych ľudí a možno predpokladať, že by ich výraznejšie motivoval k zdravému životnému štýlu.
  4. Procesy FRACASu môžu viesť k spresneniu odborných pojmov. Vedci napríklad nedávno prehodnotili kategorizáciu tukov. Tuk je orgán, pretože bunky tuku uvoľňujú dôležitý hormón leptín. Niekedy je zmena významu pojmu dostatočná na korekciu rozmýšľania o probléme a môže viesť k rýchlemu riešeniu. Ale v každom prípade nový, vylepšený alebo prehodnotený obsah pojmu, týkajúci sa problému, je dôležitým vedeckým vstupom, ktorý ovplyvňuje vývoj riešenia problému pomocou FRACASu.

Otvorených otázok týkajúcich sa obezity je teda veľa. Možno sa raz nájde nejaké využitie vlastností tukového hormónu leptín (leptín komunikuje s mozgom a reguluje chuť),

alebo nejaké spojenie obezity s chemickou látkou dopamín, ktorá podporuje chuť do jedla, či

vplyv DNA na obezitu. A tieto poznatky môžu viesť k novým liekom a liečebným postupom. Aj tak ale bude vždy potrebná spolupráca s pacientmi. Strava, telesné cvičenie a životný štýl sú dôležité pre kontrolu obezity, ale nie každý je schopný rozumný režim dodržiavať. Hoci sa toto riešenie môže zdať najľahšie dosiahnuteľné, významnú úlohu tu hrajú informačné toky, ktoré sa dostávajú k dotknutým osobám. Lekári môžu vypracovať informačné materiály pre pacientov (pozri SOPs), médiá môžu prinášať správy o dôsledkoch nezdravého životného štýlu a osobnej zodpovednosti jednotlivcov za svoj zdravý životný štýl, ale dobrú radu je ľahšie vysloviť ako realizovať. Najmä ak uvážime, že úlohu hrajú aj spomínané chemicko-biologické faktory a chuť do jedla silne ovplyvňujú aj osobné pocity dotknutých osôb. Životné prostredie, rodina, priatelia, sebavedomie a tradičná kultúra môžu vytvoriť významné limity ohraničujúce motiváciu jednotlivcov k zmene. Dokonca aj jednotlivci, ktorí si dokážu zariadiť a udržať zdravý životný štýl, potrebujú občas “rady do života” typu “Vystúp z autobusu skôr, zaparkuj ďalej od svojej práce, jedz len keď si hladný, daj prednosť pečeniu alebo grilovaniu pred pražením, daj prednosť surovej strave...

 

Cesta k znalostnej spoločnosti

Príklad ukazuje, že FRACAS nie je prútikom, ktorého švihnutie nás privedie do krajiny zázrakov. Jednotlivé kroky - rozpoznávanie chýb, ich analýza a korekcie realizované v prostredí spätnej väzby, sa môžu zdať každému v nejakej podobe až notoricky známe. Ale na aplikáciu nástrojov FRACAS sú sami o sebe nedostatočné. Novosť spočíva nielen v systematickom prístupe, ale v systémovom prístupe a v otvorenosti systému. V otvorenosti systému pre vedecké a technologické informácie a v otvorenosti vzťahov medzi jeho agentmi, ktorí pri riešení problémov dôsledne uplatňujú etické nástroje.

FRACAS nevedie automaticky k riešeniu problémov, ale poskytuje istú kontrolu na organizovanie postupov pre dosiahnutie riešenia. Očakávať v prvom kroku konečné riešenia je nezmysel, pre etické rozhodnutia sú potrebné kvalitné informácie a správne toky informácií môže garantovať len vyspelá spoločnosť so sieťou organizácií napojených na informačné toky.

Používanie nového významu etiky pre rozhodovanie sa týka každého a zvlášť tých, ktorí stoja na styčnej ploche vedy a vlády. Efektívnosť využívania etiky závisí do značnej miery od pochopenia vlády, ako si vláda váži hodnoty informácií. Kým v minulosti boli vedecké a technologické informácie pomerne nespoľahlivé a dokonca nedostupné, dnes sú podstatne spoľahlivejšie a oveľa viac sa môžu používať v praxi. Súčasne s tým stúpa zodpovednosť za ich bezpečné a spoľahlivé využívanie. Ignorovať informácie s takýmto potenciálom, kvalitou a spoľahlivosťou pri výbere kľúčových stratégií pre trvalý rozvoj spoločnosti je neetické.

Prirodzene, že treba viac, ako len zaviesť nápravné riešenia do praxe na úrovni a mieste, kde pôvodne problém vznikol. Informácie o tom, ako problém vznikol v konkrétnom kontexte spolu s riešením, ktoré bolo uvedené do praxe, by sa mali spravidla poskytnúť širšiemu publiku. Najmä v spoločenských kontextoch je nesporne etické, aby bol celý proces zdokumentovaný, zverejnený a verejne prístupný ako príklad alebo návod na použitie, či poučenie. Len takto môže dochádzať k pokroku a toto je zrejme aj cesta k znalostnej spoločnosti a to aj napriek tomu, že časť informácii bude vždy z nejakých dôvodov patentovo alebo inak chránená, či tajná, pretože sa priamo týka schopnosti konkurovať na voľnom trhu, či iných záujmov a otvorenou otázkou potom bude, kedy je etické informáciu, či inováciu neposkytnúť svetu.