logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
           
           
           
 

Nadácia SCHOLA LUDUS 1991-2002 ZRUŠENÁ

Nadácia SCHOLA LUDUS patrila k prvým súkromným nadáciám po r. 1989 na Slovensku. Jej cieľom bolo založenie, vybudovanie a dlhodobá podpora transdisciplinárnej, kultúrno-vzdelávacej inštitúcie novej generácie SLOVENSKÉ CENTRUM VEDY PRE VŠETKÝCH (ďalej len SCVV). Na projekt SCVV boli vypracované desiatky pozitívnych posudkov, mesto Bratislava odporučilo (okrem iného) vybudovať centrum vedy na území dnešného Auparku (1994) a na toto územie bola vypracovaná aj architektonická štúdia. Boli šance na získanie veľkých zahraničných grantov, každý však vyžadoval domáci príspevok...

Nadácia SCHOLA LUDUS fungovala ako netypická nadácia. Neslúžila len na finančnú podporu verejno-prospešného záujmu, ale vyvíjala aj pilotné vedecko-popularizačné a vzdelávacie programy – interaktívne putovné výstavy, ktoré spolu so sprievodnými aktivitami slúžili ako vývojové laboratória pre alternatívne vzdelávacie koncepcie a metódy a tiež ako „živé modely“ pre budúce centrum vedy, organizovala konferencie a odborné podujatia orientované na obsah, postupy a spoločenskú podporu SCVV.

Na seminári Veda a verejnosť pre predstaviteľov vysokých škôl, vedy a kultúry k naliehavosti rozvoja všeobecnej vedecko - technologickej gramotnosti vo vzťahu k vysokým školám, základnému a aplikovanému výskumu (Bratislava 12.10.2000) iniciovanom SCHOLA LUDUS boli sformulované “Odporúčania k rozvoju všeobecnej vedecko-technologickej gramotnosti“. Na realizáciu SCVV boli reálne šance na získanie veľkých zahraničných grantov, každý však vyžadoval domáci príspevok!

Z iniciatívy Nadácie SCHOLA LUDUS vznikla v r. 2001 Koordinačná rada - poradný orgán ministra školstva pre prípravu SCVV. Rada bola zložená zo zástupcov MŠ SR, MH SR, MŽP SR, MK SR, SAV, STV, Hlavného mesta SR Bratislavy, Domu techniky ZSVTS. Koordinačná rada zanikla po zmene vedenia MŠ SR.
Nadácia SCHOLA LUDUS bola zrušená zo zákona so spätnou platnosťou k 1.1.2003 v súvislosti so zmenou zákona o nadáciách (Zákon č. 34/2002 Z. z. o).

Nadácia SCHOLA LUDUS patrila k prvým členom európskeho združenia centier vedy ECSITE so silným ideovým vplyvom. Členstvo SCHOLA LUDUS v ECSITE bolo v r. 2005 prerušené z finančných dôvodov.

Výročné správy Nadácie SCHOLA LUDUS
• 2001
• 2002

 

  <<