logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
  FMFI
SCHOLA LUDUS
Centrum pre podporu výchovy k vede
a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na FMFI UK v Bratislave
SCHOLA LUDUS
           
  ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ
 
ZRUŠENÉ k 31. augustu 2010

 

Vedúca centra:
RNDr. Katarína Teplanová, PhD.
tel.: 02/ 602 95 235, 02/ 654 24 335

Sekretariát:
tel.: 02/ 602 95 412
email: schola@fmph.uniba.sk
Adresa: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava

SCHOLA LUDUS je podporným vzdelávacím a popredným výskumno - vývojovým pracoviskom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Centrum vzniklo v roku 2005 transformáciou z Oddelenia neformálneho vzdelávania, na základe projektu SCHOLA LUDUS - Slovenské centrum vedy pre všetkých, jedného z pilotných programov UNESCO pre rozvoj vedecko-technologickej gramotnosti v strednej a východnej Európe.

Výskum Centra je zameraný na nasledujúce oblasti:

 • Výskum procesov efektívneho spôsobu poznávania a vyučovania s orientáciou na komplexný pohľad na prírodné procesy, prírodné vedy a moderné technológie.
 • Výskum transformácie súčasného vedeckého poznania verejnosti, chápanie vedy verejnosťou a prepojenie formálnej a neformálnej výchovy k vede ako súčasti všeobecnej kultúry.

V rámci SCHOLA LUDUS sa vyvíjajú alternatívne výchovno-vzdelávacie programy a materiály s využitím pôvodných poznávacích stratégií, prístupov, nástrojov a foriem... Vzdelávacie programy rozvíjajú tvorivosť, komplexné dynamické myslenie a kľúčové vedecko - technologické zručnosti potrebné pre úspešné uplatnenie sa v konkurenčnom prostredí. Realizácia programov slúži ako experimentálna základňa kognitívneho a vzdelávacieho výskumu a vývoja Centra.


Aktuálne projekty: SCHOLA LUDUS on line a Tvorivé objavovanie - do vedy až po uši.

Centrum ponúka:

  Pre vysokoškolských študentov:
  • výberové prednášky a výberové kurzy v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia spojené s objavnými tvorivými dielňami SCHOLA LUDUS,
  • vedenie diplomových prác,
  • vedenie doktorandských prác,
  • možnosť zapojiť sa do realizácie populárno-vedeckých programov a získať tak jedinečnú prax v oblasti tvorivosti a tvorivej komunikácie.

  Pre učiteľov kurzy k rozvoju komplexného tvorivého myslenia a k uplatňovaniu teórie učenia SCHOLA LUDUS v praxi.

  Pre školy i verejnosť realizáciu výchovno-vzdelávacích modulov a populárno-vedeckých programov (interaktívne výstavy, súťaže, vedecké show a vedecké divadielka, objavné tvorivé dielne, denné tábory, príležitostné podujatia,..).