logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 
SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
Fyzika zážitkom, učebnica a výstava

 
           
 

SCHOLA LUDUS: Fyzika zážitkom, učebnica a výstava

 

Klára Velmovská, Katarína Teplanová

SCHOLA LUDUS, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Mlynská dolina, Bratislava (tel. č. 07/654 24 000 kl. 412, e-mail schola@fmph.uniba.sk), aktuálne FMFI UK, tel. 02/602 95 412

Žiaci v školách vo väčšine prípadov prijímajú nové informácie vizuálne a sluchovo. Z didaktického hľadiska je oveľa cennejšie, keď žiaci nový poznatok získajú aj motoricky. To znamená, že si sami pripravia experiment
a samostatne alebo v skupinách ho prevedú. Cieľom je, aby žiaci experiment priamo „prežívali“, aby z neho mali zážitok a radosť, že si ho sami urobili.

Takýto prístup k vyučovaniu fyziky by sa niekomu mohol zdať náročný na pomôcky. V skutočnosti však vôbec nemusí byť, keď zvážime, že niektoré školské pomôcky môžeme nahradiť inými - ľahko prístupnými, cenovo nenáročnými predmetmi. Takýmito predmetmi môžu byť napríklad nádobky od jogurtov, rôzne gumičky, umelohmotné fľaše, hadičky, teda veci, s ktorými sa žiaci denne stretávajú, ktoré bežne používajú. Ďalšou výhodou využívania predmetov denného použitia je, že vedie žiakov k experimentálnej improvizácii - začínajú sami vymýšľať nové experimenty. Pri takomto prístupe k experimentom žiaci vidia, že fyzika nie sú len abstraktné pojmy a definície, ale že fyzika je všade okolo nás. Ide o to, aby žiaci na hodinách robili jednoduché experimenty.

Mnohí učitelia podceňujú tvorivosť žiakov tým, že im pri experimentoch dávajú podrobný postup práce. Keď však žiaci pracujú bez striktných návodov, rozvíja sa ich samostatnosť a tvorivosť. Žiaci experimenty nielen pripravujú a prevádzajú, ale aj pozorujú a opisujú. Na hodinách je najlepšie voliť pozorovanie v skupinách, lebo pri následnom opise javov, ktoré učí žiakov reprodukovať pozorovanie, sa ukáže, že každý pozoroval iný aspekt fyzikálneho javu. Zdôvodnenie týchto javov je najlepšie hľadať pri diskusii žiakov. Rozoberanie nesprávneho riešenia má z didaktického hľadiska oveľa väčšiu hodnotu, ako rýchla a jasná formulácia záverov učiteľom.

Takýto prístup k vyučovaniu fyziku je prezentovaný v rakúskej alternatívnej učebnici Physik erleben pre 11-12 ročných žiakov, čo zodpovedá našej šiestej triede ZŠ. Názov učebnice v preklade znamená Fyzika zážitkom. Jej autormi sú učitelia Theresia Oudin a Theodor Duenbostl, teoretický fyzik Leopold Mathelitch
a detský spisovateľ Thomas Brezina. Učebnica je rozdelená na štyri kapitoly: Teplo, Rýchlosť, Častice a Energia. Autori tejto učebnice vychádzali zo zásady, ktorú hlásal už J. A. Komenský, aby žiaci v školách vychádzali z toho, čo poznajú a na tieto poznatky naväzovali novými. Príkladom na to je aj postupnosť
v kapitole Teplo, kde žiaci začínajú subjektívnym pociťovaním teploty, nasleduje meranie teploty na rôznych teplomeroch a potom jej zaznamenávanie.

Zámerom autorov bolo, aby učebnica žiakov pri prelistovaní od fyziky neodradila. Preto sú stránky tejto učebnice doplnené mnohými ilustráciami, pri ktorých je textová časť menšia ako sme zvyknutý z našich učebníc. Obrázky sú doplnené otázkami bez odpovedí, nie sú pri nich vysvetlenia. Teda učebnica priamo vysvetlenie neponúka. Žiaci pri hľadaní odpovede musia využiť lexikón, ktorý je na konci každej kapitoly - učia sa pracovať s lexikónom a aktívne vyhľadávať informácie. V učebnici je miesto aj na autotest žiakov.
Za každou kapitolou je súhrn otázok týkajúcich sa učiva danej kapitoly. Správne odpovede sú však vytlačené naopak, teda autori počítali s tým, že ak si žiak otočí učebnicu dole hlavou, tak si správnu odpoveď aj prečíta.

V závere učebnice sú námety na dva projekty: Zostrojujeme hudobné nástroje, Bicykel, ktoré môžu byť aj dlhodobé. Projekt Bicykel dáva možnosť so žiakmi zopakovať prebrané učivo formou rozoberania jednotlivých častí bicykla .

Doplnkom tejto učebnice je učiteľská verzia, v ktorej sú uvedené konkrétne ciele každej vyučovacej hodiny - čo by mal žiak ovládať, aké zručnosti by mal podľa autorov získať. Sú tu i upozornenia pre učiteľov poukazujúce na problémy, s ktorými sa pri danom učive môžu stretnúť (ťažkosti pri chápaní pojmov, predkoncepcie žiakov). Na rozšírenie palety pokusov z učebnice sú tu návrhy na ďalšie experimenty a aktivity. K doplnkom učebnice patrí aj disketa s hrami a testmi pre žiakov a kompaktný disk s videosekvenciami.

Učebnica Physik erleben nás inšpirovala k príprave interaktívnej výstavy s rovnomenným názvom Fyzika zážitkom adresovanej nielen žiakom šiesteho ročníka, ale i učiteľom a širokej verejnosti. Jej cieľom je prezentovať vyššie popísaný prístup k vyučovaniu fyziky. Výstava by mala učiteľom a vôbec všetkým ponúknuť zbierku jednoduchých experimentov na úrovni základnej školy, ktoré si môžu v škole alebo doma ľahko urobiť. Pre učiteľov pripravujeme i metodický materiál, ktorý im pomôže pri zaradení experimentov do vyučovacieho procesu a upozorní ich na možné ťažkosti žiakov. Paralelne s výstavou bude prebiehať Fyzikálny cirkus a záujemcovia budú mať možnosť vyhotoviť si jednoduché exponáty v tvorivých dielňach. Výstava sa bude konať v dňoch 1.- 30. júna 1998 v pavilóne B2 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Otvorená bude denne - v pracovných dňoch od 8.30 do 18.00 a v sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00.

Mimobratislavskí návštevníci môžu návštevu výstavy spojiť s výletom na záver školského roka. Ak svoju účasť vopred oznámite na telefónnom čísle SCHOLA LUDUS (07/654 24 000) aktuálne FMFI UK, tel. 02/602 95 412, zabezpečíme vám animátora, ktorý vás bude výstavou sprevádzať a podľa možnosti môžeme vašej návšteve prispôsobiť termín Fyzikálneho cirkusu. Tešíme sa na vašu návštevu.

           
  <