logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 
Obrázkový fyzikálny vtip

Súťaž „Obrázkový fyzikálny vtip“

 
     
           
 

Súťaž „Obrázkový fyzikálny vtip“

 

Cieľom súťaže je
-  Podnietiť a zvýšiť v spoločnosti záujem o vedu všeobecne a fyziku zvlášť.
-   Vyvolať záujem mladých ľudí nielen o fyzikálne poznatky a ich aplikácie, ale najmä o prístupy, ktoré sa uplatňujú v rámci fyziky pri spoznávaní sveta a riešení aktuálnych problémov.
-   Podnietiť vedecko-technickú tvorivosť mladých ľudí.
-   Ukázať, že fyzika je veda nielen užitočná, ale aj zábavná a môže sa stať veľkou zábavou pre každého.

Kategórie súťaže
I. Pôvodný obrázkový fyzikálny vtip;
II. Prevzatý obrázkový fyzikálny vtip.

Tieto základné kategórie sa ďalej delia na štyri podkategórie podľa veku a profesie autorov:
a) autori do 15 rokov;
b) autori od 16 do 19 rokov;
c) autori 20- a viacroční - fyzikálni laici;
d) autori 20- a viacroční - študenti fyzikálnych odborov a odborníci v profesionálnom vzťahu k fyzike.

Hodnotenie
prebiehajú dve nezávislé hodnotenia:
1.Laické on-line hodnotenie na www.scholaludus.sk doplnené anonymným písomným hodnotením vtipov, ktoré sú vystavované na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
2.Hodnotenie odbornou porotou zloženou z fyzikov a odborníkov na neformálne vzdelávanie.

Najlepšie vtipy v každej podkategórii sú vyhlasované počas Európskeho týždňa vedy v SR, zverejnené na www.scholaludus.sk a na výstave obrázkových fyzikálnych vtipov
vo vestibule Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Vtipy sú po skončení súťaže spracovávané odborníkmi na neformálne vzdelávanie s cieľom zakomponovať ich
(s uplatnením autorských práv) do alternatívnych vzdelávacích koncepcií, programov a materiálov SCHOLA LUDUS.

Výsledky z minulých ročníkov súťaže "Obrázkový fyzikálny vtip"

           
  <