logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  horvathova
Mgr. Jana Horváthová
 
     
 

Zoznam publikácií

 
 
  • Horváthová, J.: REŤAZOVÁ REAKCIA – APLIKÁCIA SÚŤAŽE SCHOLA LUDUS DO VYUČOVANIA FYZIKY. In. Zborník príspevkov z konferencie Tvorivý učiteľ III, Národný festival fyziky 2010. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2010. s. 148 – 152, ISBN 978-80-96124-9-0
  • Horváthová, J.: MALÝ ZÁUJEM O VEDU? SKÚSTE DISKUSNÉ HRY. In: Zborník abstraktov z konferencie DIDFYZ 2010: Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore. Nitra : FPV UKF, 2010. 115 s. ISBN 978-80-8094-795-8
  • Horváthová, J.: DISKUSNÉ HRY. In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o.z. : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2010. s. 89 – 92, ISBN 978-80-970496-4-5
  • Horváthová, J., Haverlíková, V.: Tri metódy rozvoja tvorivosti vo fyzikálnom poznávaní. In: Matematika Informatika Fyzika : Didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky, fyziky. č. 35, XIX. ročník, Prešov 2010. s. 41 ISSN 1335-7794
  • Horváthová, J., Haverlíková, V.: VYUŽÍVANIE METÓDY HRY VO VYUČOVANÍ FYZIKY. In: Sborník konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2010. s. 153-158. ISBN 978-80-86703-41-1, ETTN 042-10-10003-11-4
  • Haverlíková V. – Horváthová J.: Fyzikálna hra „SCHOLA LUDUS: Papierový Boyard“ Šoltésove dni 2009 (v tlači)
  • Horváthová J.: Netradičné metódy rozvoja tvorivosti vo fyzikálnom poznávaní na príklade tematického celku Akustika, diplomová práca, Bratislava. FMFI UK. 2009, 59 s.
  • Blahutová M. – Horváthová J.: Čo sa môže učiteľ naučiť na detskom fyzikálnom tábore. Bratislava. FMFI UK. 2008, 31s.
 
 
  <