logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 
loga  
     
 

Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy –
SEE Science

Partneri projektu: Belgicko (1 európsky), Bulharsko (4), Grécko (3), Maďarsko (3), Rakúsko (2), Rumunsko (2),
Slovensko (1 – SCHOLA LUDUS), Taliansko (2)

Vedúci partner:
Celkové plánované náklady na projekt:
Mesto Debrecén, Maďarsko
2.165.130,00 €


Rozpočet pre SCHOLA LUDUS:
z toho
príspevok ERDF 85%:
z verejných zdrojov:


176.880,00 €

150.348,00 €
  26.532,00 €

Sumár projektu
Skóre inovácii je v regióne juhovýchodnej Európy (ďalej SEE) nízke. Chýbajú vhodné podmienky pre prepojenie výskumu, vzdelávania, hospodárstva a obchodu  ako aj kultúra spojená s rozvíjaním inovácií.
Hoci SEE Science partneri majú výborné šance systematicky podporovať rozvoj inovácii (nachádzajú sa v blízkosti univerzít a high-tech spoločností), ich potenciál na zlepšenie sociálnej klímy pre rozvoj inovácií je podcenený.
Toto je výzvou pre konzorcium SEE Science.

Cieľom SEE Science je zvýšiť presvedčenie verejnosti o význame prírodných vied, technológií a inovácií ako rozhodujúcich faktorov ekonomického rozvoja. Toto sa týka obzvlášť mladých ľudí, pre ktorých je potrebné zviditeľňovať a sprístupňovať vedu novými prostriedkami aké poskytujú centrá vedy. Tak, aby sa veda stala primerane prístupná pre každého. Centrá vedy sú dnes založené vo väčšine krajín, sprístupňujú vedu verejnosti, zabezpečujú jej propagáciu aj rozširovanie inovácií.

Implementáciu možno rozdeliť do troch fáz, ktoré sú navzájom prepojené:
1. Spoločná analýza operácii & služieb; benchmarking & budovanie poznatkov s určenými SC agentmi, s cieľom vytvoriť „Nadnárodnú správu o stave a návrh služieb pre portfólio SC“.
2.  Budovanie siete SC agentov s cieľom vytvoriť spoluprácu medzi partnermi z oblasti inovácií. Implementácia pilotných aktivít na otestovanie spoločne vybraných služieb SC a vytvorenie a otestovanie hlavných nadnárodných výstupov spolupráce SC.
3. Finalízácia ústredných výstupov: zaradenie pilotných výsledkov do portfólia služieb SC; definovanie spoločného plánu akcií pre udržateľnosť výstupov nadnárodného projektu a siete SEE Science; finalizácia návrhu akcií na zlepšenie fungovania SC/ stratégie pre nastavenie SC na úrovni každého partnera.

Projektové výstupy zahŕňajú:
  • SC agentov & strategické partnerstvá – budovanie kapacít
  • Akčný plán na operačné zlepšenie SC – operačná efektívnosť
  • Portfólio služieb SC – zvýšenie povedomia
  • ICT platformu pre SEE Science – virtuálne centrum vedy
  • Festivaly SEE Science – dobrá prax pre zapojenie komunity do vedy

Hlavným spoločným výsledkom bude vytvorenie SEE Science siete a umocnenie kapacity na efektívnu podporu inovácii.

Relevancia SCHOLA LUDUS v projekte
SEE Science považuje centrá vedy (SC) za najvhodnejších aktérov na podporu pro-inovačnej verejnej mienky. SCHOLA LUDUS je na Slovensku jedinou organizáciou zaoberajúcou sa systematicky centrami vedy,
so zameraním na podporu nových spôsobov prírodovedného a celoživotného neformálneho vzdelávania.
Projekty SCHOLA LUDUS sa okrem interaktívnych výstav zameriavajú na vývoj nových alternatívnych vzdelávacích stratégií, konceptov, metód, programov a materiálov.
V rámci projektu SEE Science SCHOLA LUDUS,
okrem lokálnych implementačných aktiviít, ktoré sa týkajú všetkých partnerov SEE Science,
- zodpovedá za Aktivitu 1 WP3 – spracovanie štúdie  s analýzou súčasných kapacít, operačného prostredia a rozvojového potenciálu centier vedy na základe SWOT analýz partnerov;
- bude sa podieľať na vývoji virtuálneho centra vedy so spoločnými virtuálnymi prostriedkami;
- v rámci projektu vyvinie vzdelávací modul postavený na vizualizácii reálnych procesov s rekonštrukciou procesu, tvorbou hypotéz atď.

Účasť SCHOLA LUDUS v projekte SEE Science je tiež šancou pre vlastný rozvoj organizácie, aby mohla lepšie plniť svoje úlohy na poli transformácie vedy do spoločnosti.  

Kapitalizácia výsledkov
See Science využije výsledky dosiahnuté implementáciou už realizovaných EU projektov v oblasti prírodovedného vzdelávania, napr. projektu o funkciách centier vedy „Pupils to Science and Technology“ (FP5) a projektu DOTIK zameraného na tréning animátorov centier vedy a podporu dialógu medzi vedou a spoločnosťou (FP6). Využijú sa skúsenosti dobrej praxe WYP2005 a ESCIENTIAL týkajúce sa organizovania podujatí & nástrojov na zvyšovanie povedomia v spoločnosti. Projekt CADSES project R.A.V.E. Space poskytne projektu SEE Science prístup k nástrojom na napojenie sa na vzdelávanie na 1. stupni, pre rozvoj vedeckého povedomia a a transfer poznatkov.

Projektoví partneri prinášajú do projektu významné a relevantné medzinárodné skúsenosti, ktoré sa budú ďalej zhodnocovať:
SCHOLA LUDUS patrila k Projektu 2000+ UNESCO pre rozvoj vedecko-technologickej gramotnosti pre všetkých, ktorý má silné paralely s projektom SEE Science.
Patras Science Park (Grécko) bol členom INTERREG projectu na vytvorenie virtuálnej siete pre inováciu malých a stredných podnikov a má skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov pre centrá vedy.
Association Institute for Euroregional Studies (Rumunsko) získala skúsenosti v rámci INTERREG využívajúc komunikáciu ako prostriedok na podporu efektívnejšej spolupráce regiónov a krajín.
Science Center Network Austria sa zúčastnila v projektoch FP6/7 ako sú mestá vedy a učenie cez hry.

Hlavnou inovatívnou črtou SEE Science je komplexný prístup, ktorý je typický aj pre projekty INTERREG: ide o doteraz jediný projekt s uplatnením multidisciplinárneho a štruktúrovaného prístupu (zlepšovanie nástrojov, operačných modelov, implementácia malých a nadnárodných pilotných projektov; revízia strategického rámca a pod.) so zameraním na analýzu a špecifikáciu pridaných hodnôt, ktoré môžu priniesť centrá vedy pre inováciu.
Projekt napojený na Európsku sieť centier vedy a združuje partnerov s rôznymi kompetenciami (centrá vedy; mestá; vedecké parky; univerzity). Zastúpení sú tvorcovia aj adresáti programov, stratégovia, politici aj softvéroví špecialisti s potenciálom šíriť výsledky projektu, aj s dosahom na legislatívne zmeny, ktoré podporujú inovácie.