logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
 
Zážitkové sústredenie
SCHOLA LUDUS
pre učiteľov prírodovedných predmetov
 
Experimentáreň
           
         
 

SCHOLA LUDUS – Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pripravilo pre učiteľov prírodovedných predmetov zážitkové sústredenie

EXPERIMENTÁREŇ 2010: ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ

Učitelia budú počas sústredenia v podobnej pozícii ako deti počas tábora, ktorý sústredeniu predchádza. Budú sa hrať, experimentovať, aktívne objavovať. Okrem toho získajú učitelia, účastníci sústredenia, podkladové materiály k teórii pro-vedeckého učenia SCHOLA LUDUS a téme „Energia pre budúcnosť“, ako aj spracované skúsenosti z realizácie aktivít s deťmi vo veku 10-15 rokov.

Cieľom sústredenia je podporiť zmenu prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé poznávanie tak, aby jeho výsledkom boli operačné poznatky a rozvinuté poznávacie a komunikačné kompetencie na overenej metodologickej báze SCHOLA LUDUS.
Téma zážitkového sústredenia „Energia pre budúcnosť“ bola zvolená s ohľadom na cieľ podporiť zmenu prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé poznávanie rozvíjajúce kľúčové poznávacie kompetencie, s ohľadom na potenciál priblížiť v rámci danej témy široké spektrum prírodných javov a možnosť interdisciplinárnych prepojení, ako aj s ohľadom na spoločenskú aktuálnosť témy. Vytvorený vzdelávací program „Energia pre budúcnosť“ bude zameraný okrem uvedomenia si problematiky získavania energie z rôznych zdrojov (tradičných, aj alternatívnych) a problematiky úspor energie (nízko energetické technológie) aj na budovanie osobného zodpovedného postoja (osobný životný štýl, zodpovedný občan obce, krajiny, planéty).

Chcete si to vyskúšať? Prihláste sa! pdf

Kedy sa sústredenie bude konať?
19. – 23. júla 2010, denne od 8:30 do 14:30

CENA: 20,- €
zahŕňa obed a pitný režim, pomôcky, materiál na pokusy, odborné vedenie zabezpečuje FMFI UK
a SCHOLA LUDUS

DOKEDY SA MOŽNO PRIHLÁSIŤ A KDE?
Do 18. 6. 2010

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu pdf, prípadne Vám ju na požiadanie zašleme.

Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite na adresu:

SCHOLA LUDUS
FMFI UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4

Viac informácií tel. 02 / 602 95 412, e-mail: schola@fmph.uniba.sk