logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
         
  Občianske združenia 2003-
           
 

Cieľom združenia je:

 • podpora a systematický rozvoj celoživotného neformálneho, najmä prírodovedného vzdelávania založeného na princípe rovnosti príležitostí,
 • podpora školského vzdelávania v oblasti všeobecnej vedeckej a technickej gramotnosti,
 • rozvoj človeka a jeho vnútorného potenciálu,
 • šírenie atmosféry porozumenia, humanity a mieru,
 • rozvoj povedomia k ochrane životného prostredia a k ochrane kultúrneho dedičstva
v súlade so súčasným vedeckým poznaním a s požiadavkami spoločnosti založenej na vedomostiach.

Dlhodobým cieľom združenia je vybudovať kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu novej generácie -
Slovenské centrum vedy pre všetkých.

Združenie rozvíja svoju činnosť:

 • realizáciou projektov SCHOLA LUDUS pripravovaných na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského s využitím pôvodných poznávacích prístupov, ktorých výsledkom sú:
  • pravidelné i nepravidelné vzdelávacie programy pre deti, mládež a dospelých,
  • pôvodné interaktívne výstavy,
  • odborné školenia, semináre a konferencie,
  • kultúrno-vzdelávacie akcie, súťaže, vedecké show a vedecké divadielka,
  • záujmové krúžky, tvorivé dielne, hry a tábory,
  • alternatívne vzdelávacie koncepcie, metódy, postupy a materiály,
  • informačné a konzultačné materiály, publikácie, knihy, brožúry, plagáty, edukačné médiá, hry, hračky, učebné pomôcky, záznamy na rôznych nosičoch,
  • vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj v ďalších oblastiach aplikačných výskumov,
  • podpora rozvoja spolupráce výskumu a vývoja s praxou,
  • iné programy a projekty blízke vyššie uvedeným, ktorými sa zavádzajú výsledky SCHOLA LUDUS do vzdelávacej praxe;
 • organizovaním vzdelávacích, školiacich, poradenských, edičných a publikačných, výchovno-osvetových, propagačných, kultúrno-spoločenských aktivít;
 • formou domácej a medzinárodnej spolupráce i súčinnosťou s inými organizáciami.

... združenie je záujmovou, nezávislou, nepolitickou organizáciou.

2% z dane pre SCHOLA LUDUS

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

           
  <<