logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
 
 

SCHOLA LUDUS minulosť, prítomnosť, budúcnosť

SCHOLA LUDUS je občianskym združením, ktoré je pokračovateľom Nadácie SCHOLA LUDUS (1991-2003).

Nadácia SCHOLA LUDUS bola nositeľkou projektu Slovenské centrum vedy pre všetkých a v rokoch 1994-1997 patrila k pilotom projektu Projekt 2000+ UNESCO pre rozvoj vedecko-technologickej gramotnosti pre všetkých.

SCHOLA LUDUS v období 1990- jún 2010 spolupracovala s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, v rokoch 2005-2010 v súčinnosti so samostatným pracoviskom SCHOLA LUDUS - Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania.

V rámci súčinnosti SCHOLA LUDUS s fakultou vznikli desiatky vynikajúcich vzdelávacích projektov, programov a aktivít SCHOLA LUDUS.

Projekt centra vedy vznikol ako osobná iniciatíva Kataríny Teplanovej na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v marci 1990. Status nezávislosti projektu, a od marca 1991 vznik nadácie, umožnil priamu komunikáciu s verejnou správou. Už v r. 1990 informoval o projekte minister školstva Ladislav Kováč generálneho riaditeľa UNESCO Federico Mayora. SCHOLA LUDUS bola jedným s iniciátorov pre vznik Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry MŠ SR KEGA.

Návrhy vedúcej predstaviteľky SCHOLA LUDUS Kataríny Teplanovej k Opatreniam na podporu celoživotného vzdelávania boli v roku 2001 na národnej konferencii „Memorandum o celoživotnom vzdelávaní k dokumentu Európskej únie“ zapracované do oficiálnych záverov konferencie ako súčasť deklarácie Slovenska do Európskej únie a Projekt SCHOLA LUDUS – Slovenské centrum vedy pre všetkých bol vybraný ako „Príklad dobrej praxe zo Slovenska“.

Myšlienky rozvíjané v rámci SCHOLA LUDUS ovplyvnili aj dianie v oblasti neformálneho vzdelávania a prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania v zahraničí. V r. 2007 vydalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava knižočku autorky K. Teplanovej AKO TRANSFORMOVAŤ VZDELÁVANIE – Stratégie a nástroje SCHOLA LUDUS na komplexné a tvorivé poznávanie a učenie. SCHOLA LUDUS realizovala akreditované kurzy pre učiteľov k rozvoju komplexného tvorivého myslenia a k uplatňovaniu teórie učenia SCHOLA LUDUS v praxi.

Významným rozpracovaným projektom je projekt virtuálneho centra vedy SCHOLA LUDUS on line (APVV - LPP-0395-09).

V roku 2009 bola SCHOLA LUDUS pozvaná do medzinárodného projektu „SEE Science - Improved innovation environment in the SEE region through joint efforts to enhance awareness raising capacity of Science Centres on technical and natural sciences“ (Austria, Bulgaria, Greece, Hungary, Italy, Romania, Slovakia, Slovenia). Ide o vysoko profesionálny nadnárodný projekt, ktorý by sa v prípade získania podpory (nielen z európskych zdrojov) mohol u nás rozrásť na národný projekt pro-vedeckého učenia podľa pôvodnej metodológie SCHOLA LUDUS a zásadným spôsobom podporiť školskú reformu.

SCHOLA LUDUS – Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania bolo k 31.8.2010 na fakulte ako samostatné pracovisko FMFI UK zrušené. Návrh SCHOLA LUDUS na vytvorenie spoločného moderného transdisciplinárneho pracoviska, ktoré by vzniklo spojením didaktických katedier fakulty a SCHOLA LUDUS nebol prerokovaný.

V budúcnosti chce SCHOLA LUDUS pokračovať vo svojej činnosti ako samostatné vzdelávacie, vedecko-výskumné, popularizačné, expertné a konzultačné centrum v oblasti pro-vedeckého myslenia a poznávania, v súlade so svetovým trendom a s pôvodnou metodológiou pro-vedeckého učenia SCHOLA LUDUS. Nutnou podmienkou je získanie strategického partnera.