logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  teplanova
RNDr. Katarína Teplanová, PhD
 
     
 

Vedecká a odborná činnosť v oblastiach fyzikálneho a všeobecného vzdelávania a komunikatívnej vedy

Teplanová, K.: Veda do škôl, cesta k vede.
In: Odborný príspevok v zborníku z konferencie Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť). 21. júna 2013, Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o., 2013. s. 190-195, ISBN 978-80-8140-079-7

Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS virtual science centre : Building e-framework for new paradigm of teaching and learning. In: Proceedings of the 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). Pieštany, 2011

Teplanová, K., Zelenák, M.: SCHOLA LUDUS: New Eyes for Science Beauty : Three e-learning formats based on scientific visualisation and pro-science teaching. In: Proceedings of the 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). Pieštany, 2011

Teplanová, K.: Z TEÓRIE A PRAXE PRO-VEDECKÉHO UČENIA SCHOLA LUDUS. In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o.z. : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2010. ISBN 978-80-970496-4-5

Teplanová, K., Haverlíková, V.: Propozície súťaže „SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP 2009“, 2009

Teplanová, K., Haverlíková, V.: Propozície súťaže „SCHOLA LUDUS: REŤAZOVÁ REAKCIA“, 2009

Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS THEORY OF TEACHING AND LEARNING. In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6

Teplanová, K: Ako transformovať vzdelávanie : Stratégie a nástroje SCHOLA LUDUS na komplexné a tvorivé poznávanie a učenie. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 120 s. ISBN 978-80-8052-287-2

K. Teplanová, M. Matejka: Creative-Discovery Workshop on Droplets and Dripping. In: Frontiers of Physics Education, GIREP-EPEC Conference 2007, Selected Contribution, Opatija 26-31 August, 2007, 158-171 p.

Teplanová, K.: Zručnosti tvorivého komplexného myslenia, ich význam a rozvoj. In: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, DIDFYZ 2006, Račkova dolina

Biznárová, V. - Teplanová, K.: Kurz tvorivého myslenia a tvorivej komunikácie pre učiteľov základných a stredných škôl. In: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, DIDFYZ 2006, Račkova dolina

Teplanová, K.: The Best from Science for Upper Secondary School. In: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP 2006, Amsterdam

Teplanová, K.: Komenského divadlo ako neformálne vzdelávacia metóda na podporu výučby fyziky. In: Zborník z 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002, Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra,2003, s. 231-234

Marenčáková, A., Teplanová, K.: Prvé Komenského fyzikálne divadlo v 21. storočí – Schola ludus – Telefóóón. In: Zborník z konferencie Veletrh nápadů učitelů fyziky VII, Univerzita Karlova a JČMF, vyd.: Prometeus, Praha 2002, s. 99-103

Marenčáková, A., Teplanová, K., Šimunová, D.: SCHOLA LUDUS: Komenského divadlo ako podpora vyučovania – k Akustike. In.: Zborník Šoltésove dni 2002, Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, Bratislava, 2002, s. 53-54

Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS (nielen) k Európskemu týždňu vedy. In: Naša Univerzita č.4/2004, Spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave. Vyd: Univerzita Komenského, tlač: Polygrafické stredisko UK, Bratislava, 2004, s. 14

Biznárová, V., Teplanová, K.: Otázka ako poznávací stimul – príklady uplatnenia v žiackych divadielkach. In: Zborník z konferencie Šoltésove dni 2004, Bratislava: MCMB, 2004, s. 6-8

Bazovsky, I., Teplanová, K.: Komunikácia medzi vedou, vládou a etikou – zmeny vo veku infosféry. In: Academia ročník XV 2/2004 Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Ústav informácii a prognóz školstva MŠ SR, Bratislava, 2003, s.9-15

Biznárová, V. - Teplanová, K.: Žiacke koncepcie, ich testovanie a využitie v každodennej školskej praxi, In: Zborník referátov z 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 „Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania“, Nitra: UKF, 2003, s. 327-333

Bazovsky, I., Teplanova, K.: Einstein`s Dream – Who Is Right? In: Zborník z konferencie Veletrh nápadů učitelů fyziky IX, zväzok druhý, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brne, tlač Paido – edícia pedagogickej literatúry, Brno 2004, s. 7-11

Teplanová,K.: Computers and Modelling at SCHOLA LUDUS Teaching of Physics. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp.120-121

Biznárová, V., Teplanová, K.: Research on students concepts using SCHOLA LUDUS tests. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 191-192

Marenčáková, A., Teplanová, K.: Will It Still Work or Not ? Simple Experiments at Extreme Parameters. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp.112-113

Bazovsky, I., Teplanová, K.: A Relay Race Explains Discrepant Observations of Simultaneity. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 89-90

Bene, T., Teplanová,K., Bazovsky, I.: Modelling Elastic Collisions Process. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 122-123

Bazovsky, I., Teplanová, K.: Complex Shadows. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 100-101

Teplanová, K, Biznárová, V.: Projekt SCHOLA LUDUS. In: EUROSCENE, ERANET Project 2003

 
 
   
 
  <