Obsah

Úvod

Poznávací blok
„Pevnosť papiera“
(Haverlíková)

Poznávací blok
„Papier a kvapaliny“
(Haverlíková)

Poznávací blok
„Papier a teplo“
(Matejka, Haverlíková)

Poznávací blok
„Papier a pohyb“
(Matejka, Haverlíková)

Doplňujúce informácie
pre učiteľa
(Haverlíková)

Diskusia

Linky
SCHOLA LUDUS: Papierová fyzika
SCHOLA LUDUS, Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na FMFI UK v Bratislave

Úvod

Papierová fyzika – fyzikálne vlastnosti papiera a fyzika s papierovými pomôckami - bola témou letného denného fyzikálneho tábora SCHOLA LUDUS: Experimentáreň 2009. Počas piatich prázdninových dní sa 10 – 15-ročné deti venovali poznávaniu a objavovaniu s jednoduchými pomôckami, navštívili laboratóriá Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, zahrali sa známe aj netradičné hry v prírode prispôsobené téme tábora.

Tábory SCHOLA LUDUS: Experimentáreň sú určené deťom, ktoré chcú lepšie porozumieť svetu. Tým, ktoré sa zaujímajú o fyziku, ale aj tým, ktoré si cestu k nej ešte len hľadajú. Základom táborového programu je aktívne objavovanie a otvorená tvorivá komunikácia.
V rámci prípravy a realizácie letných fyzikálnych tábory SCHOLA LUDUS: Experimentáreň sú vyvíjané a overované čiastkové vzdelávacie koncepcie, ktoré tvoria základ originálnych fyzikálnych vzdelávacích modulov SCHOLA LUDUS pre základné a stredné školy. Pri príprave a realizácii programov sa využívajú stratégie, nástroje a formy pro-vedeckého komplexného tvorivého učenia SCHOLA LUDUS.

„SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ 2009 - Papierová fyzika“ ponúka námety na inovovanie fyzikálneho poznávania na úrovni druhého stupňa základných škôl, resp. nižších ročníkov osemročných gymnázií. Navrhované aktivity sú konkrétnou ukážkou uplatňovania teórie pro-vedekého učenia SCHOLA LUDUS. V prvej až štvrtej kapitole sú uvedené konkrétne metodicky spracované návody na poznávacie aktivity zoskupené do tematických blokov (pevnosť papiera, papier a kvapaliny, papier a teplo, papier a pohyb). V úvode každého poznávacieho bloku je uvedený metodický list. Obsahuje stručný prehľad zamerania poznávacieho bloku – aké bolo naše ohnisko záujmu, cez aký koncept sme pozerali na ohnisko, k akým myšlienkam sme sa dopracovali a aké hodnoty majú tieto myšlienky smerom do budúcnosti. Cyklus učenia predstavuje postupnosť aktivít od prvej akcie, cez opisovanie, mapovanie, modelovanie a abstrahovanie poznatkov, až po ich osadzovanie do existujúcej štruktúry poznatkov a zhodnocovanie novozískaných poznatkov v inom kontexte, načrtnutie ďalších možností poznávania.
Popis jednotlivých aktivít obsahuje prehľad zamerania danej aktivity – ohnisko, koncept, myšlienky a hodnoty; súhrn predpokladaných pomôcok potrebných na realizáciu aktivity, údaj o predpokladanej časovej náročnosti aktivity a návrh konkrétneho postupu realizácie. Uvedenú sú aj konkrétne skúsenosti z realizácie aktivity počas letného tábora SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ 2009.
V piatej kapitole sú uvedené doplňujúce informácie o historickom vývoji papiera a technológiách jeho výroby, ako aj popis základných fyzikálnych vlastností papiera a spôsobov ich merania.

Veríme, že „Papierová fyzika“ bude pre vás užitočnou pomôckou k zatraktívneniu a zefektívneniu školského aj mimoškolského prírodovedného poznávania, ale aj inšpiráciou pri tvorbe vašich vlastných vzdelávacích programov.

 

Viera Haverlíková               

 

Projekt "Papierova fyzika" sa uskutočnil aj vďaka grantovému programu Otvorená grantová výzva v oblasti vzdelávania
Konta Orange, n.f.