logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 
SCHOLA LUDUS

Prehľad vzdelávacích
projektov a aktivít
SCHOLA LUDUS od r. 1992

 
     
 

Prehľad vzdelávacích projektov a aktivít SCHOLA LUDUS od r. 1992

Projekt SCHOLA LUDUS, v súčasnosti rozvíjaný Centrom pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, je zaradený v Memorande Európskej komisie o celoživotnom vzdelávaní medzi príkladmi dobrej praxe zo SR. In: Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. 2001, Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Európskou komisiou Direktoriátom pre vzdelávanie a kultúru, ISBN 80-7100-923-7, s. 74

Činnosť Projektovej skupiny SCHOLA LUDUS nadväzuje na projekt Slovenské centrum vedy pre všetkých (autorka Katarína Teplanová,1991, posledná edícia 2001), ktorý patril v r. 1993-1997 k pilotným projektom UNESCO pre rozvoj vedecko-technologickej gramotnosti pre všetkých ako aj na mnohé úspešne realizované projekty a programy, napríklad:

Kľúčové projekty
 1. SCHOLA LUDUS Education and the Future - Towards basic education for all - Supporting educational innovation, research and information (1994-1995, UNESCO)
 2. Tvorivé objavovanie a budovanie základných pojmov - Putovná interaktívna výstava SCHOLA LUDUS-Vedecká hračka (1996-1998, KEGA)
 3. Towards lifelong education for all - Reform of education in the perspective of  lifelong education (1996-1997UNESCO)
 4. SCHOLA LUDUS – Fyzika zážitkom, učebnica a výstava (1998, MŠ SR Program podpory a ochrany detí a mládeže)
 5. SCHOLA LUDUS – Veda zážitkom (1998-1999, NPOA – PHARE)
 6. SCHOLA LUDUS v transformácii (1999-2000, NPOA – PHARE)
 7. Vedecká show ako prostriedok humanizácie vedy (2001, Vzdelávacia nadácia Jana Husa, program HESP)
 8. Rozvoj neformálneho celoživotného vzdelávania formou projektov SCHOLA LUDUS so zameraním sa
  na učiteľov fyziky ZŠ a SŠ (2001-2003 KEGA 58/2001)
 9. Veda zážitkom do škôl – Komenského divadlo v 21. storočí a tvorba komplexu netradičných vzdelávacích programov a materiálov pre ZŠ a SŠ a zrakovo postihnutých žiakov a študentov (2002-2004, KEGA 3/0071/02)
 10. Einsteinov sen a skáčuce Dopplerovské kravy (2006, Nadácia pre deti Slovenska, program Myšlienka)
 11. Pilotné vzdelávacie programy SCHOLA LUDUS pre rozvoj komplexného tvorivého myslenia a tvorivej komunikácie (2006-2008, ESF , DP 176/05-1/32-2.1, ITMS kód: 13120110164)
 12. Veda hrou (2006-2008, SOP ĽZ 2005/NP1-015, ITMS kód: 111230310150)
 13. Tvorivé objavovanie - Do vedy až po uši! - vzdelávací modul ŤAŽISKO V POHYBE
  (2009, CVTI SR - NCPVaT)
 14. SCHOLA LUDUS ONLINE (2009-2012, APVV-LPP-0395-09)

Konferencie a workshopy SCHOLA LUDUS k popularizácii vedy
1993 - medzinárodný workshop SCHOLA LUDUS:
           VEDA PRE VŠETKÝCH ATRAKTÍVNE                  (200 účastníkov zo 6 krajín)
1994 - medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA LUDUS:
           VEDA A VEREJNOSŤ                                          (130 účastníkov z 16 krajín)
1996 - medzinárodný workshop SCHOLA LUDUS:
           VEDA A VEREJNOSŤ                                          (30 účastníkov z 5 krajín)
           Pozvánka na 2. medzinárodný workshop SCHOLA LUDUS - Veda a verejnosť (Bratislava 28.-29 jún 1996)
2000 - seminár
           VEDA A VEREJNOSŤ pre predstaviteľov vedy, vzdelávania a kultúry v SR                                                Pozvánka s programom na seminár Veda a verejnosť 2000       (54 účastníkov)     
                    

Netradičné výberové vysokoškolské predmety
 1. Komunikatívna veda
 2. Fyzika autenticky
 3. Vedecká show (živý)
 4. Komplexné tvorivé myslenie (živý)
 5. Vzdelávacie hry vo fyzike (živý)
 6. Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania (živý)

Vzdelávanie učiteľov
 1. 7 seminárov v spolupráci s ŠPÚ a odbormi školstva okresných úradov (1998 – 2002)
 2. odborno-metodické semináre k alternatívnej koncepcii vzdelávania a výchovy k vede (jún 2003; október 2003; september, október, november 2004; november 2007 s MPC Bratislava, jún 2008 pre ŠPÚ)
 3. potvrdenie o akreditácii na kurz „SCHOLA LUDUS – prostriedky na vývoj  a realizáciu školských výchovno-vzdelávacích programov“ vydané MŠ SR pod číslom 2700/2008/266/1 pre Centrum
  pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania
 4. potvrdenie o akreditácii na kurz „Komplexné a tvorivé myslenie a učenie“ vydané MŠ SR pod číslom 2699/2008/265/1pre Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania. Tento kurz v rámci Špeciálneho inovačného štúdia v roku 2008 úspešne absolovovalo 46 frekventantov – učiteľov základných škôl.
 5. potvrdenie o akreditácii na kurz   „SCHOLA LUDUS – seriózna tvorivosť a efektívne učenie” vydané MŠ SR pod číslom. 2699/2008/265/1 pre občianske združenie SCHOLA LUDUS

Pôvodné interaktívne výstavy pre školy a širokú verejnosť
 1. SCHOLA LUDUS: ENERGIA (1992-1993)
 2. SCHOLA LUDUS: 5E: ENVIRONMENT, ENERGIA, EXPERIMENT, ETIKA, EDUKÁCII (1993 - 1994)
 3. SCHOLA LUDUS: VEDECKÁ HRAČKA a VEDECKÁ HRAČKA+  (1994-2009, putovná výstava inštalovaná v mnohých školách, centrách vedy a múzeách v SR, Českej republike Maďarsku a Rakúsku)
 4. SCHOLA LUDUS: LABYRINT, hra-veda-umenie-technika, dialóg človeka s jeho poznatkami, so svetom technológií a s prírodou  (1995-2005, reinštalácie na Slovensku,  v Českej republike a Maďarsku, kde výstavu v roku 1997 otváral generálny tajomník UNESCO Federoci Mayor)
 5. SCHOLA LUDUS: FYZIKA ZÁŽITKOM, učebnica a výstava (1998)
 6. SCHOLA LUDUS: PREKVAPENIA V KVAPALINÁCH (1998-2009, putovná výstava inštalovaná v mnohých školách, centrách vedy a múzeách)
 7. SCHOLA LUDUS: KVAPALINY, hra-veda-umenie-príroda (1999–2005)
 8. SCHOLA LUDUS: HĽADANIE SA UŽ ZAČALO (2001)
 9. SCHOLA LUDUS: KRAJINOHRA (2006 – 2007), v spolupráci s Domom detí Bibiana)
 10. SCHOLA LUDUS: Dynamické paralely (2007)
 11. SCHOLA LUDUS: Ťažisko v pohybe (2009, výstava bola pripravená do programu "Tvorivé objavovanie: Do vedy až po uši" Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a inštalovaná na gymnáziách v Nitre, Dunajskej Strede, Leviciach, Hnúšti, Bratislave)
Do roku 2009  sa konalo viac ako sto samostatných reinštalácií, ktoré trvali 1-8 mesiacov. a navštívilo viac ako 2 milióny návštevníkov.
Viac informácií nájdete v ponuke putovných výstav.
Odborno-metodické semináre pre učiteľov z praxe k výstavám
Pri príležitosti otvorenia každej novej výstavy sa konali odborno-metodické semináre pre učiteľov a menšie semináre pri reinštaláciách v rôznych mestách Slovenska. Na seminároch sú učitelia oboznamovaní s koncepciou výstavy, jej obsahom a možnosťami jej ďalšieho využitia v školskej praxi (spolu 44 seminárov).

Denné letné tábory SCHOLA LUDUS Experimentáreň

Vzdelávacie filmy a TV relácie
 1. SCHOLA LUDUS: HRAJME SA A ROZMÝŠĽAJME (1995, 11 dielov v spolupráci s STV)
 2. SCHOLA LUDUS: FYZIKA NETRADIČNE (1997, štvordiela séria videofilmov doporučená MŠ SR ako učebná pomôcka dostupná aj v českej, anglickej a maďarskej jazykovej verzii)
  • Poslušné a neposlušné kyvadlá  alebo
   niečo o chaose a počiatočných podmienkach
  • Piesok vo vode a vo vzduchu alebo
   niečo o nelineárnych procesoch a samovoľnom vývoji
  • Bubliny fúkané a bubliny v oleji alebo
   niečo o tom, čo vidíme a ako je čo dôležité   
  • Šampón, vír a laser alebo
   niečo o riadení procesov a vôbec o možnosti riadiť
 1. SCHOLA LUDUS: KVAPALINY NETRADIČNE (2000, dva diely)
 2. Spolupráca s STV – relácia Mravenisko určená deťom a mládeži vo veku 8-13 rokov –
  (2001 šestnásť desaťminútových vstupov prezentujúcich prekvapivé javy a netradičný poznávací prístup)

Predstavenia Vedeckých divadielok
Od roku 2000 na výstavách, od školského roku 2002/2003 priamo na školách, pripravené boli predstavenia: (78 základných a 5 stredných škôl v regióne západného Slovenska)

Súťaž "Obrázkový fyzikálny vtip"
Súťaž „SCHOLA LUDUS - Obrázkový fyzikálny vtip od roku 2005 vyhlasuje a organizuje
SCHOLA LUDUS - Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania v spolupráci s občianskym združením SCHOLA LUDUS v rámci akcií usporiadaných v SR k Európskemu týždňu vedy

Súťaž "SCHOLA LUDUS: Reťazová reakcia"
SCHOLA LUDUS zorganizovala v roku 2009 1. ročník súťaže Reťazová reakcia.
Predmetom súťaže bola tvorba „reťaze“ funkčných objektov (fyzikálnych demonštrácií),
z ktorých každý objekt sa dá do chodu po tom, ako sa naň prenesie impulz z predchádzajúceho, pričom reťazová reakcia sa spustí impulzom zvonka. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci i kolektívy.

Iné podujatia pre verejnosť „Fyzikou osvietený svet“ pozvánka
V roku 2005 – vyhlásenom za svetový rok fyziky (pri príležitosti 50 výročia úmrtia Alberta einsteina
a 25. výročia založenia FMFI UK SCHOLA LUDUS zorganizovala Projektová skupina SCHOLA LUDUS v podvečerných a nočných hodinách v priestoroch FMFI UK pre širokú verejnosť vedeskú show "FYZIKOU OSVIETENÝ SVET". Program pozostával z interaktívnych divadielok s množstvom experimetov
a demonštrácií, populárno-vedeckých prednášok prednášaných poprednými odborníkmi z FMFI,
výstavy fyzikálnych vtipov spojenej s ich vyhodnotením, výberu z interaktívnych výstav SCHOLA LUDUS, laserovej show a odovzdania svetelnej štafety do Rakúska.
Dňa 19. aprila 2005 od 18.00 do 22.4 malo podujatie viac než 500 účastníkov, ktorí počas 8 vedecko-populárnych prednášok zabudli občas aj dýchať. Súčasťou podujatia bola SCHOLA LUDUS interaktívna výstava, vyhodnotenie SHOLA LUDUS súťaže "Obrázkový fyzikálny vtip" a laserová show.

Programy SCHOLA LUDUS pre odborníkov z rôznych oblastí
Metodológia a taxonómia komplexného tvorivého poznávania SCHOLA LUDUS je efektívnym mentálnym nástrojom pre odborníkov z akejkoľvek oblasti a možno ich aplikovať na riešenie akéhokoľvek problému.

  <<