logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Publikácie SCHOLALUDUS
       
 
PÔVODNÉ PUBLIKÁCIE / PUBLICATIONS
 
 
 
       
 
Teplanová, K, 2020. Kedy je hračka vedeckou a kedy môže byť hra efektívna? In: Beata PUOBIŠOVÁ, ed. Vedecká hračka v edukácii: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnu účasťou, ktorá sa konala 18. – 19. novembra 2019 v Štátnej vedeckej knižnci v Banskej Bystrici pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Vedecká hračka. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020. ISBN 978-80-89388-94-3
 
       
 
Teplanová, K., 2020. Čo sa dá vyťažiť z vedeckej hračky? In: Beata PUOBIŠOVÁ, ed. Vedecká hračka v edukácii: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 18. – 19. novembra 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Vedecká hračka. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020. ISBN 978-80-89388-94-3
 
       
 
Teplanová, K.: JEDNA HLAVA – JEDEN ŽIAK, JEDEN UČITEĽ a jedno pro-vedecké učenie.
In: Kíreš, M., Krupa, D. (Ed.): Tvorivý učiteľ fyziky VII, Národný festival fyziky 2014, ISBN 978-80-971450-3-3, s. 210-223
 
       
 
Teplanová, K. - Zelenák, M: Nové formy popularizácie vedy : Poznávacie e-prípady SCHOLA LUDUS.
In: 20th Conference of Slovak Physicists Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013. s. 35-38. ISBN 978-80-971450-2-6
 
       
 
Teplanová, K.: Veda do škôl, cesta k vede.
In: Odborný príspevok v zborníku z konferencie Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť). 21. júna 2013, Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o., 2013. s. 190-195, ISBN 978-80-8140-079-7
 
       
 
Teplanová, K.: DVE TVORIVO‐OBJAVNÉ DIELNE SCHOLA LUDUS: V ROTÁCII A BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK A BUBLINKY
In: Odborný príspevok v zborníku z konferencie Tvorivý učiteľ fyziky VI, Národný festival fyziky 2013. Smolenice 7. ‐ 10. apríl 2013. Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013. s. 254-261, ISBN 978-80-971450-0-2
 
       
 
Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS virtual science centre : Building e-framework for new paradigm of teaching and learning.
In: Proceedings of the 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). Pieštany, 2011
 
       
 
Teplanová, K., Zelenák, M.: SCHOLA LUDUS: New Eyes for Science Beauty : Three e-learning formats based on scientific visualisation and pro-science teaching.
In: Proceedings of the 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). Pieštany, 2011
 
       
 
Haverlíková, V.: SCHOLA LUDUS serious educational games : The problem of mechanic balancing in virtual and real games.
In: Proceedings of the 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). Pieštany, 2011
 
       
 
Teplanová, K.: Z TEÓRIE A PRAXE PRO-VEDECKÉHO UČENIA SCHOLA LUDUS.
In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o.z. : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2010. ISBN 978-80-970496-4-5
 
       
 
Haverlíková, V.: VZDELÁVACIA HRA – METÓDA ZVYŠOVANIA ZÁUJMU O VEDU A TECHNIKU.
In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o.z. : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2010. ISBN 978-80-970496-4-5
 
       
 
Horváthová, V.: Diskusné hry. In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o.z. : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2010. s. 89 – 92, ISBN 978-80-970496-4-5
 
       
 
 
       
 
 
       
 
Haverlíková, V., Hodosyová, M.: SCHOLA LUDUS CREATIVE-DISCOVERY WORKSHOP IN FORMAL AND NONFORMAL EDUCATION.
In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6
 
       
 
Matejka, M., Teplanová, K., Zelenák, M.: CENTRE OF MASS IN MOTION - CONCEPTION AND REALIZATION OF A SCHOLA LUDUS EDUCATIONAL PROGRAMME.
In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6
 
       
 
Šimunová, D.: ASSESSMENT OF SCHOLA LUDUS PROGRAM “SCIENCE BY PLAYING” AT SECONDARY SCHOOLS.
In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6
 
       
 
Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS THEORY OF TEACHING AND LEARNING.
In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6
 
       
 
Zelenák, M., Teplanová, K., Matejka, M.: SIGNIFICANCE OF SOLID DIGITAL RECORD IN LEARNING PROCESS BY SCHOLA LUDUS.
In: 17th CONFERENCE OF SLOVAK PHYSICISTS. Bratislava : Slovak Physical Society, 2009. ISBN 978-80-969124-7-6
 
       
 
Balážová, E., Puobišová, B.: Interaktívne výstavy ako forma edukácie vo voľnom čase. plná verzia
In: Pedagogika voľného času – teória a prax. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8082-171-5
 
       
 
Teplanová, K.: Ako transformovať vzdelávanie : Stratégie a nástroje SCHOLA LUDUS na komplexné a tvorivé poznávanie a učenie. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 120 s. ISBN 978-80-8052-287-2
 
       
 
K. Teplanová, M. Matejka: Creative-Discovery Workshop on Droplets and Dripping. In: Frontiers of Physics Education, GIREP-EPEC Conference 2007, Selected Contribution, Opatija 26-31 August, 2007, 158-171 p.
 
       
 
Biznárová, V., Teplanová, K.: Kurz tvorivého myslenia a tvorivej komunikácie pre učiteľov základných a stredných škôl. In: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní – Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2006 - CD. Nitra : UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-082-9
 
       
 
Teplanová, K.: The Best from Science for Upper Secondary School. In: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP 2006, Amsterdam
 
       
 
 
       
 
Bazovsky, M.: Playing With Gravity, Einstein’s Happiest Idea. In: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP 2006, Amsterdam
 
       
 
Bazovsky, M.: Inverse Modeling Based on the Doppler Effect. In: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP 2006, Amsterdam
 
       
 
Teplanová, K.: Zručnosti tvorivého komplexného myslenia, ich význam a rozvoj. In: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, DIDFYZ 2006, Račkova dolina
 
       
 
Bazovsky, I., Teplanová, K.: A Relay Race Explains Discrepant Observations of Simultaneity. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 89-90
 
       
 
Bazovsky, I., Teplanová, K.: Complex Shadows. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 100-101
 
       
 
Bazovsky, I., Teplanova, K.: Einstein`s Dream – Who Is Right? In: Zborník z konferencie Veletrh nápadů učitelů fyziky IX, zväzok druhý, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brne, tlač Paido – edícia pedagogickej literatúry, Brno 2004, s. 7-11
 
       
 
Bene, T., Teplanová,K., Bazovsky, I.: Modelling Elastic Collisions Process. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 122-123
 
       
 
Biznárová, V., Teplanová, K.: Otázka ako poznávací stimul – príklady uplatnenia v žiackych divadielkach. In: Zborník z konferencie Šoltésove dni 2004, Bratislava: MCMB, 2004, s. 6-8
 
       
 
Biznárová, V., Teplanová, K.: Research on students concepts using SCHOLA LUDUS tests. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 191-192
 
       
 
Biznárová, V.: Possible ways of changing pupils’ concepts in optics. In: Proceedings from 14th Conference of Slovak Physicists, Košice: Slovak physical society, 2004
 
       
 
Biznárová, V.: Simple hands-on experiments and the computer modelling for better understanding. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp. 118-119
 
       
 
Biznárová, V.: Zisťovanie žiackych koncepcií v oblasti mechaniky tekutín. In: Zborník z 13. konferencie slovenských fyzikov, Košice: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2004, s.111-112
 
       
 
Marenčáková, A., Teplanová, K.: Will It Still Work or Not ? Simple Experiments at Extreme Parameters. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp.112-113
 
       
 
Teplanová,K.: Computers and Modelling at SCHOLA LUDUS Teaching of Physics. In: Proceedings from GIREP Conference „Teaching and Learning Physics in New Contexts“, Ostrava: University of Ostrava, 2004, pp.120-121
 
       
 
Teplanová, K.: SCHOLA LUDUS (nielen) k Európskemu týždňu vedy. In: Naša Univerzita č.4/2004, Spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave. Vyd: Univerzita Komenského, tlač: Polygrafické stredisko UK, Bratislava, 2004, s. 14
 
       
 
Teplanová, K.: Science Centre in the Minds. In: FROM THE EUROPEAN COLLABORATIVE FOR SCIENCE, INDUSTRY & TECHNOLOGY EXHIBITIONS. Newsletter, 2003. p.10-11
 
       
 
Bazovsky, I., Teplanová, K.: Komunikácia medzi vedou, vládou a etikou – zmeny vo veku infosféry. In: Academia ročník XV 2/2004 Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Ústav informácii a prognóz školstva MŠ SR, Bratislava, 2003, s.9-15
 
       
 
Biznárová, V.: Európsky projekt Physics on Stage a národný program Fyzika na scéne, In: Fyzikálne listy, Vol.8, No.1, (2003), s.3
 
       
 
Biznárová, V.: Fyzikálna hra pre základné školy „Potápač“. In: Zborník z konferencie Šoltésove dni 2003, Bratislava: MCMB, 2003, s.59-63
 
       
 
Marenčáková, A.: Odborno-metodický multimediálny materiál SCHOLA LUDUS pre pracovníkov s nevidiacimi a slabozrakými deťmi. In: Multimediálny zborník z konferencie: Dostupnosť elektronických informácií občanom so zdravotným postihnutím, Bratislava 2003
 
       
 
Teplanová, K, Biznárová, V.: SCHOLA LUDUS. In: EUROSCENE, ERANET Project 2003
 
       
 
Teplanová, K. - Biznárová, V.: Žiacke koncepcie, ich testovanie a využitie v každodennej školskej praxi. In: Zborník referátov z 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 „Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania“, Nitra: UKF, 2003, s. 327-333
 
       
 
Teplanová, K.: Komenského divadlo ako neformálne vzdelávacia metóda na podporu výučby fyziky. In: Zborník z 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002, Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra,2003, s. 231-234
 
       
 
Marenčáková, A., Teplanová, K.: Prvé Komenského fyzikálne divadlo v 21. storočí – Schola ludus – Telefóóón. In: Zborník z konferencie Veletrh nápadů učitelů fyziky VII, Univerzita Karlova a JČMF, vyd.: Prometeus, Praha 2002, s. 99-103
 
       
 
Marenčáková, A., Teplanová, K., Šimunová, D.: SCHOLA LUDUS: Komenského divadlo ako podpora vyučovania – k Akustike. In.: Zborník Šoltésove dni 2002, Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, Bratislava, 2002, s. 53-54
 
 
 
    <